UV Inkjet printer kanalynyň agentini işe almak dowam edýär

Guanç Guangzhouou Weiqian Group Technology Co., Ltd. Hytaýda awtomatlaşdyryş dizaýny we nyşany bilen meşgullanýan irki ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biridir.17 ýyl jemlenenden soň, kompaniýa hemişe "global logo ulgamynda öňdebaryjy marka bolmak" we korporatiw strategiýasyny senagatyň zerurlyklaryna laýyk meýilleşdirmek maksady bilen hemişe esasy innowasiýa ünsi jemleýär. logo.Şu wagta çenli kompaniýa on-dan gowrak senagat amaly bilen standart däl awtomatiki önümçilik liniýalaryny döretdi we öndürdi we ondan gowrak milli patent aldy.

Weiqian Group, içerde we daşary ýurtlarda müňlerçe kärhana üçin önüm hyzmatlaryny hödürledi.Aýratyn patentleri, moda we owadan dizaýny, ajaýyp hili we durnukly öndürijiligi bolan dürli täze önümler müşderiler tarapyndan ykrar edildi we pudak tarapyndan giňden gyzyklanýar.

Önümler hakda
Weiqian Group üýtgeýän maglumatlar UV inkjet printeri, köp kelleli we bölüniş giňelmegini goldaýan akylly elektron dolandyryş negatiw basyş syýa üpjün ediş ulgamyny kabul edýär, üýtgeýän maglumatlary inkjet çap etmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin standart däl funksiýany özleşdirmek we ösdürmek;Innowasiýa akylly üznüksiz syýa üpjünçiligi dolandyryş ulgamy, syýa üpjünçiligini ýönekeý we saklamagy aňsatlaşdyrýar we bir düwmäni arassalamak we syýa gysmak funksiýalaryny üpjün edýär;Ujy bilen ýeke-ýekeden döredilen UV LED bejeriş çyrasy, daşky gurşaw üçin amatly we material uýgunlaşmagy üçin täsirli çözgüt hödürleýär.

Özbaşdak işlenip düzülen inkjet printer dolandyryş ulgamy arassa we ýönekeý interfeýs, ýönekeý iş, güýçli funksiýalar we güýçli utgaşyklyk bar.Diňe özleşdirmek zerurlyklaryna çalt jogap bermek bilen çäklenmän, ulgam integratorlarynyň we enjam öndürijileriniň toplumlaýyn amaly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin doly önümçilik liniýalary üçin doly SDK, esasy maglumat bazalary we merkezleşdirilen dolandyryş goldawy bilen üpjün edip biler.

Maýa goýumlaryny höweslendirmek barada
Weiqian topary kämillik ýaşyna ýeten "agent meýilnamasyny" döretdi.Häzirki wagtda Weiqian topary has köp hyzmatdaşlary bilen ýakyn we ýeňiş gazanan topar döretmegi umyt edýär.Weiqian topary, müşderilerimize iň gowy hyzmat bilen bilelikde hyzmat etmek üçin agent toparyna mümkinçilik döretmek üçin kämillik we kämillik "agent goldaw ulgamyny" üpjün edýär.Agentleriň, müşderileriň we Weiqian toparynyň arasynda ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetiň.
(1) Kompaniýanyň önümlerini satýan agentler / dilerler üçin kompaniýa önümleri gurnamak, ulanmak, tehnologiýa we beýleki taraplar boýunça mugt okuw hyzmatlaryny edýär.Kompaniýa ýerinde gurnamak, satuwdan soň we beýleki işler üçin jogapkärçilik çekmeýär.
(2) Şertnama baglaşylan agentler / dilerler bahadan daşary dürli syýasat goldawyndan peýdalanyp bilerler.Onlaýn mahabat, syýasata ýeňillik we satuw goldawy ýaly.
(3) Zawodyň baş edarasy dürli kanallardan müşderiler üçin mugt subutnama hyzmatlaryny we onlaýn tehniki alyş-çalyşlary üpjün edýär.
(4) Agent işe almak talaplary: müşderi çeşmelerine eýe bolmak we müşderi merkezi bolmak;Stokarky we aşaky tehniki hyzmat satuw tejribesi bilen;Belli bir toparyň ululygyna eýe boluň.

PS: Has köp kanal maýa goýum maglumatlary üçin maýa goýum gyzgyn telefonyna jaň ediň ýa-da basyňBiz bilen habarlaşyňaragatnaşyk maglumatlary ibermek üçin sahypa, wagtynda habarlaşarys.


Poçta wagty: 26-2022-nji oktýabr