Biz hakda

kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

2005-nji ýylda döredilen Guanç Guangzhouou Weiqian topary, senagat awtomatlaşdyryş enjamlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan iri kärhana.Kompaniýanyň esasy önümlerine Senagat paneli kompýuter, UV Inkjet printer, lazer bellik maşynlary, lazer bellik dolandyryş kartoçkalary, senagat akylly elektron terezisi we beýleki önümçilik çözgütleri girýär.

Ösen zehin düşünjesi we güýçli ykdysady güýji bilen kompaniýa köp sanly ajaýyp zehin ýygnady.Häzirki wagtda 170-den gowrak işgär bar, şol sanda 56 gözleg we barlag işgäri.Kompaniýa merkezi Günorta Hytaýyň merkezinde - Guan Guangzhououda ýerleşýär we Gündogar Hytaýda, Demirgazyk Hytaýda, günorta-günbatarda we beýleki sebitlerde şahamçalary we ofisleri bar.Kompaniýa, "işgärlere bagt bolsun" korporatiw bahasyna eýerýär.Guanç Guangzhouou Weiqian Topar: Guanç Guangzhouou Weiqian Tehnologiýa Co., Ltd. Guanç Guangzhouou Weiqian Inkjet Technology Co., Ltd.

Gözleg we gözleg topary

Guanç Guangzhouou Weiqian topary garaşsyz innowasiýa ýoluny tutýar we täzeligi yzygiderli ýokarlandyrýar.2005-nji ýylda Weiqian Group tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi döredileli bäri, kompaniýanyň awtomatlaşdyryş dizaýnyna we awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini we enjamlaryny ösdürmäge, nemesleriň öňdebaryjy dizaýn düşünjelerini we önümçilik proseslerini girizmäge ýöriteleşen we yzygiderli işleýän esasy gözleg we ösüş topary bar. UV üýtgeýän maglumat syýa reaktiw printeri, lazer bellik enjamy, standart däl bellik dolandyryş ulgamy we beýleki önümler ýaly 15-den gowrak senagat amaly üçin standart däl awtomatiki önümçilik liniýalary öndürildi we öndürildi, ondan gowrak milli patent gazandy.

topary

Weiqian topary ISO9001 / SGS / BV hil dolandyryş ulgamyny ornaşdyrýar.On ýedi ýyldan gowrak tagalladan soň, güýçli önüm üpjünçiligi ulgamyny emele getirdi.“Adijie” we “Weiqian Group Laser” markalarynyň logo önümleri tutuş ýurt boýunça gowy satylýar we daşary ýurtlaryň 70-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

sadqwd

Kompaniýanyň medeniýeti

Müşderi kanagatlandyrmagy hemişe Weiqian toparynyň iň ýokary gözlegidi.On ýedi ýyldan gowrak professional önümçilik tejribesine esaslanyp, Weiqian Group dürli täze önümleri özbaşdak öndürdi.
Esasy medeniýet: işgärler üçin platforma dörediň we jemgyýet üçin gymmatlyk dörediň.
Korporatiw şygar: Durmuşa siňdirilen ýylgyryş, senagatda ýerleşdirilen akyl.
Kärhananyň bahalary: müşderi merkezi, sürüjä esaslanýan we bitewilige esaslanýar.