UV inkjet printeriniň Weiqian Group bilen özbaşdak ösmeginiň sebäbi giňden ulanylýar

Inkjet printeri, giriş çäkleri pes bolan kiçijik enjam, ýöne önümiň hilinde we hyzmatynda käbir tapawutlar bar.Marka birinji, hyzmat ikinjidir.Bu iki tarapyň üsti bilen önüm we maliýe sarp ediş pudagyndaky boşlugy dolduryp bileris.Käbirlerini täjir we öndüriji diýip bolmaz, ýöne birtaraplaýyn görnüşde emele geldi.

Aslynda, inkjet printeriň ähli markasy öndürijileriň we kärhanalaryň we bazaryň islegleriniň doly utgaşmasy arkaly döredilmelidir, şol sanda hyzmat zerurlyklaryny doly kanagatlandyrar.Markanyň zerur bir ýoldygyny boýun almalysyňyz, ýöne bu hem gaty bir ýol.Meşhur marka önümçiliginiň we bitarap gaplamanyň arkaýyn önümçilik tertibi hakykatdanam Hytaýda inkjet printer önümleriniň import we eksport giňelmeginde möhüm rol oýnady.Şeýle-de bolsa, bu uzak möhletleýin meýilnama däl.Şeýle amaly amal usullary hytaý kompaniýalarynyň marka keşbini emele getirip, özleriniň meşhur markalaryny gurup bilmez.Ösüş tendensiýasynyň garaşsyz işleýiş tertibiniň özi ýeňiş gazanmak üçin möhümdir.

Şeýle-de bolsa, Hytaýda bazar bäsleşigi inkjet printerinde ýüze çykýan esasy meselä öwrüldi.Soňky ýyllarda ykdysady ösüş we üýtgeşmeler bilen daşarky bazara uly täsir edildi we eksporta ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar ünsi Hytaýyň satuw bazaryna gönükdirdiler.
Daşary bazar ykdysadyýeti optimistik däl we isleg güýçli däl;Giňişleýin çykdajylar çalt ýokarlanýar we kärhanany dolandyrmak kyn;Tehniki ülňüler barha berkleşýär, önüm habarnamalary we ýatlamalar barha artýar we Hytaýyň inkjet printer önümçiligi täze bir tapgyr bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Şeýle-de bolsa, barha gazaply içerki bazarda orun almak üçin öz markamyzy döretmeli.

Guanç Guangzhouou Weiqian Group nyşany inkjet printerini öndüriji tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen UV inkjet printer W5000, ýokary kesgitli uly formatly inkjet printeridir.Daşary ýurtlardan getirilýän senagat piezoelektrik burunlaryny, akylly elektron negatiw basyş syýa üpjün ediş ulgamyny we onlaýn üýtgeýän maglumatlary çap etmegi ulanýar.Çap ediş effekti 600DPI ýa-da 1200DPI-e ýetýär, bu çap etmek effektine deňdir;Açyk çap bellikleri bolan gaty şrift, ştrih-kod we iki ölçegli kody skanerden kesgitlemek derejesi gaty ýokary.


Poçta wagty: 26-2022-nji oktýabr